Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα:
Επιστήμης Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1984

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 18
2008: 27
2012: 23