Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα:
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1990

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 30
2008: 31
2012: 31