Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1995, 1967

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 45
2008: 59
2012: 47