Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2005

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 0
2008: 4
2012: 13