Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2004

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 0
2008: 8
2012: 17