Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1995, 1989, 1984

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 30
2008: 29
2012: 32