Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα:
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1990

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 110
2001: 130
2002: 125
2003: 140
2004: 140
2005: 140
2006: 130
2007: 130
2008: 110
2009: 110
2010: 105
2011: 105
2012: 100
2013: 170
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 200