Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1999

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 240
2001: 270
2002: 300
2003: 300
2004: 300
2005: 260
2006: 230
2007: 260
2008: 260
2009: 260
2010: 260
2011: 250
2012: 200
2013: 120
2014: 150
2015: 140
2016: 160
2017: 160