Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1993, 1976, 1972

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 195
2001: 220
2002: 240
2003: 260
2004: 260
2005: 200
2006: 200
2007: 200
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 180
2012: 180
2013: 200
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 150