Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα:
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1983, 1965, 1947

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 210
2001: 160
2002: 160
2003: 150
2004: 150
2005: 100
2006: 80
2007: 100
2008: 120
2009: 120
2010: 130
2011: 130
2012: 100
2013: 100
2014: 100
2015: 100
2016: 100
2017: 100