Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

ΤΕΙ Πειραιά

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 210
2001: 160
2002: 160
2003: 150
2004: 150
2005: 100
2006: 80
2007: 100
2008: 120
2009: 120
2010: 130
2011: 130
2012: 100
2013: 100
2014: 100
2015: 100
2016: 100
2017: 100