Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα:
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1983

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 330
2001: 290
2002: 280
2003: 265
2004: 265
2005: 265
2006: 220
2007: 250
2008: 260
2009: 260
2010: 260
2011: 170
2012: 160
2013: 120
2014: 150
2015: 130
2016: 130
2017: 130