Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2016, 2009, 1993, 1990

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 105
2001: 120
2002: 130
2003: 125
2004: 125
2005: 105
2006: 115
2007: 115
2008: 130
2009: 130
2010: 130
2011: 130
2012: 130
2013: 160
2014: 225
2015: 180
2016: 180
2017: 180