Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα:
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1984

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 200
2001: 225
2002: 245
2003: 270
2004: 280
2005: 210
2006: 180
2007: 180
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 180
2012: 150
2013: 120
2014: 125
2015: 120
2016: 120
2017: 120