Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα:
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1980

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 145
2001: 160
2002: 180
2003: 200
2004: 210
2005: 180
2006: 170
2007: 160
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 180
2012: 170
2013: 185
2014: 250
2015: 180
2016: 190
2017: 190