Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1992

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 70
2001: 100
2002: 110
2003: 120
2004: 130
2005: 130
2006: 120
2007: 100
2008: 70
2009: 70
2010: 65
2011: 65
2012: 65
2013: 90
2014: 125
2015: 100
2016: 120
2017: 120