Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2003: 720
2004: 720
2005: 1000
2006: 1000
2007: 1000
2008: 1000
2009: 1000
2010: 1000
2011: 1000
2012: 1000
2013: 1000
2014: 1000
2015: 900
2016: 800
2017: 960