Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 1988, 1983

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 180
2001: 200
2002: 220
2003: 240
2004: 250
2005: 240
2006: 190
2007: 100
2008: 100
2009: 85
2010: 85
2011: 85
2012: 85
2013: 100
2014: 100
2015: 110
2016: 120
2017: 90