Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα:
Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1992

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 100
2001: 120
2002: 135
2003: 150
2004: 160
2005: 160
2006: 160
2007: 150
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 140
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 160
2017: 160