Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2000

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 200
2001: 230
2002: 230
2003: 250
2004: 280
2005: 280
2006: 240
2007: 260
2008: 260
2009: 260
2010: 260
2011: 260
2012: 200
2013: 150
2014: 200
2015: 130
2016: 150
2017: 150