Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000, 1990

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 125
2001: 150
2002: 165
2003: 180
2004: 190
2005: 190
2006: 190
2007: 190
2008: 170
2009: 170
2010: 165
2011: 165
2012: 160
2013: 170
2014: 225
2015: 180
2016: 200
2017: 180