Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2004

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2004: 70
2005: 70
2006: 70
2007: 70
2008: 80
2009: 80
2010: 80
2011: 75
2012: 80
2013: 110
2014: 175
2015: 150
2016: 170
2017: 170