Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Πελοποννήσου
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2005

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2005: 170
2006: 250
2007: 270
2008: 300
2009: 300
2010: 300
2011: 200
2012: 200
2013: 135
2014: 175
2015: 140
2016: 160
2017: 160