Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα:
Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2004

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2004: 200
2005: 200
2006: 210
2007: 290
2008: 310
2009: 310
2010: 310
2011: 210
2012: 180
2013: 150
2014: 200
2015: 165
2016: 180
2017: 180