Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 150
2001: 140
2002: 155
2003: 150
2004: 150
2005: 150
2006: 150
2007: 150
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 150
2012: 135
2013: 115
2014: 125
2015: 140
2016: 140
2017: 140