Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα:
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2000

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 150
2001: 140
2002: 155
2003: 150
2004: 150
2005: 150
2006: 150
2007: 150
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 150
2012: 135
2013: 115
2014: 125
2015: 140
2016: 140
2017: 140