Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τμήμα:
Ψηφιακών Συστημάτων
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2009, 2002, 1999

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2000: 155
2001: 180
2002: 200
2003: 190
2004: 190
2005: 190
2006: 190
2007: 190
2008: 170
2009: 170
2010: 165
2011: 165
2012: 155
2013: 165
2014: 200
2015: 175
2016: 165
2017: 165