Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΤΕΙ Κρήτης

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2012: 1