Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 95
2001: 110
2002: 120
2003: 130
2004: 135
2005: 135
2006: 135
2007: 125
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 135
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 150
2017: 150
2018: 169
2019: 183