Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 255
2001: 280
2002: 310
2003: 320
2004: 330
2005: 280
2006: 260
2007: 260
2008: 240
2009: 240
2010: 230
2011: 230
2012: 230
2013: 235
2014: 225
2015: 230
2016: 240
2017: 220
2018: 259
2019: 259