Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 195
2001: 220
2002: 240
2003: 260
2004: 260
2005: 200
2006: 200
2007: 200
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 180
2012: 180
2013: 200
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 150
2018: 197
2019: 197