Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 200
2001: 220
2002: 240
2003: 260
2004: 270
2005: 240
2006: 220
2007: 210
2008: 230
2009: 230
2010: 230
2011: 225
2012: 225
2013: 245
2014: 325
2015: 280
2016: 280
2017: 270
2018: 309
2019: 309