Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 260
2001: 260
2002: 260
2003: 245
2004: 245
2005: 200
2006: 210
2007: 210
2008: 210
2009: 210
2010: 210
2011: 130
2012: 140
2013: 120
2014: 150
2015: 140
2016: 170
2017: 150
2018: 180
2019: 186