Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 60
2001: 80
2002: 90
2003: 100
2004: 105
2005: 95
2006: 105
2007: 105
2008: 120
2009: 120
2010: 120
2011: 120
2012: 120
2013: 145
2014: 200
2015: 180
2016: 180
2017: 170
2018: 197
2019: 197