Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 65
2001: 90
2002: 100
2003: 110
2004: 120
2005: 120
2006: 130
2007: 150
2008: 180
2009: 180
2010: 180
2011: 175
2012: 175
2013: 190
2014: 225
2015: 220
2016: 220
2017: 220
2018: 248
2019: 248