Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2005: 50
2006: 50
2007: 65
2008: 90
2009: 90
2010: 90
2011: 80
2012: 70
2013: 110
2014: 150
2015: 140
2016: 140
2017: 130
2018: 152
2019: 152