Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2004: 60
2005: 60
2006: 70
2007: 80
2008: 100
2009: 100
2010: 100
2011: 50
2012: 80
2013: 130
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 190
2018: 219
2019: 237