Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 70
2001: 100
2002: 110
2003: 120
2004: 130
2005: 130
2006: 120
2007: 100
2008: 70
2009: 70
2010: 65
2011: 65
2012: 65
2013: 90
2014: 125
2015: 100
2016: 120
2017: 120
2018: 135
2019: 146