Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2003: 720
2004: 720
2005: 1000
2006: 1000
2007: 1000
2008: 1000
2009: 1000
2010: 1000
2011: 1000
2012: 1000
2013: 1000
2014: 1000
2015: 900
2016: 800
2017: 591
2018: 245
2019: 246