Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 145
2001: 160
2002: 175
2003: 195
2004: 205
2005: 205
2006: 205
2007: 205
2008: 190
2009: 190
2010: 185
2011: 185
2012: 175
2013: 190
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 170
2018: 208
2019: 225