Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 100
2001: 120
2002: 135
2003: 150
2004: 160
2005: 160
2006: 160
2007: 150
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 140
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 160
2017: 160
2018: 180
2019: 195