Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 250
2001: 280
2002: 310
2003: 295
2004: 300
2005: 300
2006: 320
2007: 330
2008: 310
2009: 300
2010: 300
2011: 180
2012: 140
2013: 140
2014: 200
2015: 160
2016: 200
2017: 200
2018: 225
2019: 240