Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 75
2001: 90
2002: 100
2003: 110
2004: 120
2005: 120
2006: 130
2007: 130
2008: 160
2009: 160
2010: 160
2011: 150
2012: 150
2013: 160
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 200
2018: 225
2019: 225