Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2004: 150
2005: 150
2006: 180
2007: 320
2008: 370
2009: 360
2010: 360
2011: 200
2012: 180
2013: 150
2014: 200
2015: 170
2016: 185
2017: 185
2018: 208
2019: 225