Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2004: 70
2005: 70
2006: 70
2007: 70
2008: 80
2009: 80
2010: 80
2011: 75
2012: 80
2013: 110
2014: 175
2015: 150
2016: 170
2017: 170
2018: 191
2019: 207