Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2005: 170
2006: 250
2007: 270
2008: 300
2009: 300
2010: 300
2011: 200
2012: 200
2013: 135
2014: 175
2015: 140
2016: 160
2017: 160
2018: 180
2019: 200