Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψηφιακών Συστημάτων

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 220
2001: 250
2002: 270
2003: 270
2004: 280
2005: 280
2006: 260
2007: 250
2008: 250
2009: 230
2010: 230
2011: 240
2012: 200
2013: 150
2014: 200
2015: 220
2016: 240
2017: 240
2018: 270
2019: 280