Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 200
2001: 200
2002: 200
2003: 190
2004: 190
2005: 190
2006: 200
2007: 200
2008: 200
2009: 200
2010: 200
2011: 200
2012: 160
2013: 80
2014: 100
2015: 100
2016: 110
2017: 110
2018: 124
2019: 128