Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 300
2001: 300
2002: 330
2003: 315
2004: 310
2005: 310
2006: 330
2007: 380
2008: 420
2009: 420
2010: 420
2011: 260
2012: 220
2013: 100
2014: 150
2015: 200
2016: 220
2017: 220
2018: 248
2019: 265