Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 85
2001: 85
2002: 85
2003: 60
2004: 80
2005: 80
2006: 80
2007: 80
2008: 80
2009: 80
2010: 80
2011: 80
2012: 80
2013: 80
2014: 100
2015: 95
2016: 100
2017: 100
2018: 100
2019: 120